Buongiorno a tutta l’umanità

Un ti scantari

Un ti scantari veni ccà

taliami Io Sugnu

u Signuruzzu

chiffà un mi canusci

o forsi t’affrunti

ca mi viri accussì

tuttu chinu i sangu

misu ‘ncruci

e c’una curuna ri spini.

Taliami io sugnu

veni ccà un ti scantari

pi tia mi fici flaggillari, sputari e scannari

sulu com’un cani mi lassasti

u sacciu ca hai a famigghia

e un ti vo mmiscari

e mancu a cruci ti vo fari.

Un ti scantari vatinni a casa

fa finta ca un mi canusci

e v’abbrazzati i picciriddi.

Pirdunali Patri,

un ghiornu capirannu.

( Giovanni Mattaliano )