FIGGHIA MIA (PEPPINAEIDOS PARTE  IV)

Stamatina mi susivu, comu u suolito
Uoggi è duminica, a ghiri ni me figghia
È na bedda iuornata, l’ariu è friscu
Aspettu ca me mugghieri si vesti
Taliu u pumaruoru, c’ha fari lu bagnu
Prima c’ha u viermi su mancia tuttu

Chi pitittu chi c’era a me casa
Me matri chiancieva tutti i iuorna
U me cuori si faceva nicu nicu
Pi manciari faceva finta ca’ iava a scuola
M’ammucciava lu zaino na’ li cummuna
Circava ficu e mennuli na li campagni

Eru siccu comu un tavulino

Cu la guerra di li comunisti
M’arripighiai, uora a terra è mia
I me figghi  ‘n  mancianu
Picchi su sazi. I cosi si pierdunu.
Però pirdiu puru a me figghia
Avi quinnici anni ca ‘ n na viu

Tutti i duminichi a va truovu.

Au cimitero. ‘N arriniesciu a stari fermu
Puru cu sti ammi unchi mi susu
Sistiemu, zappu, cuonsu, aggiustu, chiantu
Abbriviru, putu, tagghiu, cummuoghiu
L’ ariu è friscu, u ventu calau
Tegnu ancora quattru iaddini

Va pigghiu l’uova. Caru n’terra.

Me figghia m’afferra, m’abbrazza e mi vasa
Bedda comu u suli!

Cruciano Runfola