Na varca senza mari

Stiornu nun vogghiu pinzeri chini di rimpiantu

picciutteddu bonu sugnu e mi nni vantu

e poi me muggheri nun sbagghia, avi raggiuni

me patri è vecchiù, nun po’stari ‘nta  n’agnuni.

Nt’ospizziu ci dunanu arenzia e lu vonnu puru beni 

joca e carti, chiacchìarìa  puru a iddu ci cummeni

nun è mai sulu, comu ‘nto ciramu o na granni scola

e poi lu lavanu, lu pettinanu, ci cancianu li linzola.

Valiggìa e machina sunnu pronti, saluta a tutti patri  

Pirchì talii a futugrafìa da bon’arma di me matri?

I primi jorna, e poi ti passa affannu e sugghiuzzu

Poi sempri tilifunari, nun stai carennu dintra un puzzu!

Ormai l’ebbica canciau, camina avanti la giuventù

ci su chiffari, s’arresti dintra, pì tìa cu ci pensa cchiù?

Ci veni puru me figghiu, lu viaggiu è longu, assai è la strata

Si tuttu va beni arrivamu ddà prima ra scurata.

Lu  viri quantu è bellu cà, ora ti pò ripusari

da finestra si ci fai casu, si viri puru ù mari

abbrazzami e rammi na vasata patri, n’amu a salutari

pirchì chianci ‘n silenziu e mi rici “nun mi lassari”?

Po’, a braccettu cu lu ‘n firmeri lu taliu alluntanari

Me figghiu rici “oi a mìa, dumani a tìa, nun ti ‘ngustiari”

Ma pirchì mi sentu un duluri forti dintra u pettu?

Forsi chissu nun è vuliri beni e sensu di rispettu?

Lu cori chiama cori, lu sangu è chinu di faiddi

chiovi, lampìa, forsi è me matri ca chianci da li stiddi?

Allura tornu narrè, curru cchiù forti di lu ventu

arma, cori e menti nun mi dannu abbentu.     

Pigghia la truscia patri e lassamu sti quattro mura

l’arma mi grira, ascuta lu beni ca pì tìa svapura

senza di tìa nun vogghiu stari e mancu campari:

pirchì un figghiu senza patri è comu na varca senza mari.